Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je súbor techník, ktoré pomáhajú zlepšiť automatizované indexovanie webovej stránky v internetových vyhľadávačoch, pričom základným cieľom je zlepšiť pozície webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania a zvýšiť tak počet návštevníkov webovej stránky. Väčšina dostupnej literatúry rozdeľuje tento súbor techník do dvoch základných skupín:
on page faktoryoptimalizácia prebieha priamo na webovej stránke
off page faktoryoptimalizácia prebieha mimo webovej stránky

Na dosiahnutie cieľa SEO slúžia rôzne SEO metódy, ktoré sa členia na:
etické – snažia sa o vylepšenie webových stránok pre všetkých používateľov a zvýšenia ich kvality z pohľadu vyhľadávacieho robota používaním legitímnych techník (kvalitný obsah, používanie normových predpisov, nemenné URL adresy, spätné odkazy)
neetické – snažia sa zvýšiť postavenie webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania nevhodnými spôsobmi a nepovolenými technikami (spamdexovanie, black hat, skrytý text)
účinné – tie, ktoré skutočne pomáhajú zvýšiť relevantnosť webovej stránky
neúčinné – z dlhodobého hľadiska sú to prevažne neetické metódy kvôli riziku penalizácie zo strany vyhľadávačov (zníženie relevantnosti webovej stránky)

Základné spôsoby optimalizácie pre internetové vyhľadávače vychádzajú z doterajších poznatkov a pozorovaní umiestňovania webových stránok vo výsledkoch vyhľadávania. Vyhľadávače nikdy neodhalia fungovanie ich vnútorných mechanizmov. Vzhľadom na to, že sú to vlastne spojenia niekoľkých tisíc zložitých a prepojených algoritmov s veľkým množstvom premenných, odvodiť ich presné algoritmy je nemožné. Preto nie je známe, čo presne prispieva ku konečnému umiestneniu webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Napriek tomu niektorí odborníci na optimalizáciu pre vyhľadávače niekoľko faktorov zoraďovania webových stránok poznajú, dokonca niektoré z nich oficiálne potvrdili aj samotní zástupcovia spoločností vyvíjajúce vyhľadávače.