Pod pojmom prístupnosť webových stránok rozumieme stav, kedy daná webová stránka nekladie používateľom pri jej používaní žiadne zásadné prekážky. V tomto zmysle prístupnosť znamená bezbariérovosť alebo schopnosť osoby pristúpiť na web. V podstate webová stránka sa považuje za prístupnú, ak ju môžu plne využívať nielen zdraví používatelia, ale aj používatelia so zdravotným postihnutím. Jednotlivé elementy webovej stránky by mali byť prístupné pre čo najviac používateľov, a to bez ohľadu na ich vek, zdravotné postihnutie alebo obmedzenia koncovej technológie používateľa.

Problematike prístupnosti webových stránok sa venuje celosvetové konzorcium W3C v rámci iniciatívy označovanej ako WAI. Od roku 1999, kedy bola vydaná prvá smernica odporúčaní WCAG 1.0, boli jednotlivé pravidlá prístupnosti priebežne doplnené o body, ktoré preverujú plnenie jednotlivých priorít. Posledná koncepcia pravidiel platná od roku 2008 pod označením WCAG 2.0 obsahuje 12 pravidiel koncipovaných do 4 základných princípov:
- vnímateľnosť
- ovládateľnosť
- zrozumiteľnosť
- robustnosť

Nevidiaci používatelia používajú na čítanie webových stránok špeciálne technológie (hlasové alebo hmatové výstupy), ktoré im zobrazený text hlasom prečítajú alebo prostredníctvom špeciálneho zariadenia preložia do braillovho písma. Na čítanie alebo zobrazenie textu v braillovom písme sa používa screen reader (čítač obrazovky), ktorý tvorí doplnkovú konzolu internetových prehliadačov.

Slabozrakí používatelia používajú software, pomocou ktorého si môžu obsah webovej stránky zväčšovať, prípadne upravovať si farebnú schému a kontrast farieb. Tieto funkcie obsahujú už aj niektoré dnešné internetové prehliadače.