Splnenie pravidiel prístupnosti s najvyššou prioritou je bezpodmienečne nutné na to, aby informácie zobrazované na webovej stránke boli dostupné používateľovi so zdravotným postihnutím. Medzi tieto pravidlá patria:

Pravidlo 1 – Vzhľadom na to, že čítač obrazovky vie pracovať len s textovými informáciami, každý grafický objekt slúžiaci na ovládanie stránky musí mať definovanú vhodnú textovú alternatívu, ktorej obsahom by mal byť popis cieľa (použitie HTML atribútu alt).

Pravidlo 2 – Aktívne prvky, pri ktorých je používaný JavaScript, je nutné upraviť tak, aby aj čítač obrazovky bol schopný prečítať všetky ciele, ktoré sa nachádzajú v aktívnych prvkov (napríklad použitie JavaScriptového menu alebo skrytých odkazov je vhodné nahradiť rozbaľovacím zoznamom HTML prvku <select>. Pre text generovaný JavaScriptom je taktiež vhodné použiť alternatívu vo forme vloženia textu medzi HTML prvok <noscript>.

Pravidlo 3 – Pokiaľ je to možné, usporadúvanie informácií do tabuliek sa neodporúča, pretože nevidiaci používateľ nie je schopný mať jasnú predstavu o celkovom usporiadaní a štruktúre tabuľky a nemá možnosť porovnania istého údaju v jednom riadku tabuľky s analogickým údajom v inom riadku, prípadne stĺpci tabuľky. V prípade, že je nutné použiť tabuľku, je vhodné zapisovať každý dôležitý údaj len do jednej bunky a súčasne tabuľku doplniť o textové vyjadrenie jej účelu a popis jej obsahu (na tento účel je možné použiť odkaz umiestnený pri tabuľke). Popri tom treba dbať o to, aby údaje v tabuľke boli zapísané lineárne, bunky tabuľky mali relatívne miery a rôzne časti tabuľky boli dostatočne farebne odlíšené spolu s výrazným orámovaním.

Pravidlo 4 – Použitie klikateľnej mapy sa neodporúča. Je možné ju nahradiť sadou obrázkových odkazov poskladaných vo výslednom zobrazení alebo doplnením sady textových odkazov, ktoré jednotlivé ciele klikateľnej mapy kompletne nahradia. Je možné použiť aj rozbaľovací zoznam v rámci HTML prvku <select>. V prípade, že klikateľná mapa musí byť súčasťou webovej stránky, treba používať "client-side" mapy a ako alternatívny popis obrázku, ktorý je samotnou mapou, treba uvádzať niektorý z neutrálnych znakov (pomlčka, hviezdička, podčiarknutie). Potom jednotlivé klikateľné oblasti mapy treba definovať vhodným popisom pomocou HTML parametrov alt a title.

Pravidlo 5Prístupná webová stránka nemôže obsahovať automatickú zmenu obsahu, pretože čítač obrazovky po obnovení stránky opätovne zobrazí text, ktorý už používateľ mohol prečítať. Preto je nutné, aby k zmene obsahu stránky došlo len vtedy, keď používateľ aktivuje prvok na to určený.

Pravidlo 6 – Pri používaní rámikov vo webovej stránke treba dodržiavať určité pravidlá, inak spracovanie stránky čítačom obrazovky nebude relevantné. V každom použitom HTML prvku <frameset> musí byť zvolený atribút name a popis v atribúte title. Atribút name by mal obsahovať účel rámika a jeho vzťah k iným rámikom. Taktiež je vhodné použiť HTML prvok <noframes> s popisom účelu rámika. Rozmery rámikov musia byť špecifikované v relatívnych mierach, neodporúča sa zakazovať zobrazovanie posuvníka parametrom scrolling a používanie parametra na zmenu veľkosti rámika noresize.

Pravidlo 7 – Z textu každého odkazu na webovej stránke by malo byť jasné, kam odkaz smeruje bez ohľadu na obsah okolitého kontextu. Pokiaľ samotný text odkazu nie je možné sémanticky prispôsobiť cieľu odkazu, je nutné použiť HTML atribút title spolu s presným popisom cieľa odkazu.

Pravidlo 8 – Vzhľadom na to, že používatelia so zdravotným postihnutím si upravujú farebnú schému webovej stránky (nastavenie farieb, nastavenie kontrastu), je nutné, aby prístupná webová stránka mala dôležité informácie odlíšené od bežných informácií aj bez farebného rozlíšenia (napríklad použitím ľubovoľnej značky).

Pravidlo 9 – Farby popredia a pozadia prístupnej webovej stránky by mali byť dostatočne kontrastné. Kombináciu farieb použitých v popredí a pozadí stránky je možné vypočítať pomocou metodiky W3C alebo použitím niektorých dostupných online nástrojov. Rozdiel jasu môže mať minimálnu hodnotu 125 bodov, maximálnu 255 bodov a rozdiel farieb môže mať minimálnu hodnotu 500 bodov, maximálnu 765 bodov. Čím sú tieto hodnoty vyššie, tým je stránka pre zrakovo postihnutých používateľov prístupnejšia a lepšie čitateľná.

Pravidlo 10 – Vzhľadom na to, že nie všetky internetové prehliadače umožňujú používateľom regulovať veľkosť písma stránky, pre definíciu tabuliek a rámikov je vhodné používať relatívne miery, pre veľkosť používaného fontu je okrem toho vhodné používať aj odstupňované kľúčové slová CSS (small, medium, large).

Pravidlo 11 – Pre správne fungovanie pomocných technológií pre používateľov so zdravotným postihnutím (čítač obrazovky) musí byť zdrojový kód prístupnej webovej stránky validný z hľadiska HTML 4.01 Transitional alebo XHTML 1.0 Strict. Skutočnosť, či daná webová stránka je validná, je možné zistiť pomocou online validátora.

Pravidlo 12 – Pri tvorbe prístupnej webovej stránky je vhodné vyhnúť sa používaniu vizuálnych efektov pri zobrazovaní dôležitých informácií (blikanie textu, automatické zmeny textu, animácie textu). Tieto efekty sú pre slabozrakých používateľov nevhodné a sťažujú im čítanie danej informácie. V prípade, že vizuálne efekty musia byť v rámci webovej stránky, je nutné ich upraviť tak, aby frekvencia meniacich sa prvkov nebola väčšia ako 1 Hz (každá fáza meniaceho sa prvku musí byť zobrazená na dobu minimálne 1 sekundy).

Pravidlo 13 – Nadpisy a zoznamy webovej stránky by mali byť vyznačované značkami, ktoré nesú sémantickú informáciu o štruktúre stránky. Preto je vhodné, ak nadpisy sú hierarchicky definované HTML prvkmi <h1><h6> a zoznamy sú definované HTML prvkami <ul>, <ol>, <dl>, <dt>, <dd>.

Pravidlo 14 – Každý formulárový prvok webovej stránky by mal mať definovaný výstižný názov pomocou HTML prvku <label> s atribútmi for a id. Pre rýchlejší prístup k jednotlivým formulárovým prvkom pomocou klávesnice je vhodné použiť parameter accesskey. V prípade, že formulárové prvky nie sú definované uvedenými parametrami, nie je zaručené, že nevidiaci používateľ bezpečne pozná, ako má presne vyplniť daný formulár.