Pravdepodobne základným off page faktorom SEO sú relevantné a kvalitné odkazy smerujúce na webovú stránku z iných stránok. V zásade sa spätné odkazy rozdeľujú na platené a neplatené.

Všeobecne platí, že čím viac odkazov smeruje na konkrétnu webovú stránku, tým viac sa zvyšuje jej popularita a návštevnosť. Avšak v prípade, že počet externých odkazov na stránku sa rapídne zvýši v krátkom časovom úseku, môže to mať opačný efekt, pretože vyhľadávacie roboty považujú tento rýchly nárast za neprirodzený a reálne môžu znížiť dôveryhodnosť webovej stránky.

Cieľom linkbuildingu (budovanie spätných odkazov) je získať čo najviac relevantných odkazov, čo je z hľadiska SEO dôležitý a dlhodobý proces. Pri linkbuildingu treba postupovať systematicky a spravidla sa odporúča umiestňovať odkazy na relevantné stránky. Relevantnosť v tomto zmysle treba chápať nielen z pohľadu vysokej hodnoty ranku, ale aj z hľadiska celkového počtu umiestnených odkazov na odkazujúcej stránke. Vo všeobecnosti platí, že hodnota spätného odkazu je väčšia práve zo stránky, ktorá má čo najmenej odkazov na iné stránky (ak porovnáme dve webové stránky s rovnakým rankom).

Vyhľadávače lepšie hodnotia odkazy medzi webovými stránkami, ktoré majú podobnú alebo rovnakú oblasť a zameranie. Neodporúča sa vkladať odkazy na stránky, ktoré používajú HTML prvok <frame>, pretože vyhľadávače nevedia čítať a analyzovať v ich vnútri. V takom prípade by bolo umiestnenie odkazu z hľadiska SEO neužitočné a zbytočné.

V rámci linkbuildingu je možné použiť viaceré techniky, z ktorých medzi najzaujímavejšie patria:
registrácia do katalógov – anchor text by mal obsahovať kľúčové slová podľa možností v iných tvaroch a s inými doplňujúcimi slovami (podľa možností).
výmena odkazov – ide v podstate o dohodu medzi dvomi webovými stránkami, ktoré si vzájomne vymenia a umiestnia odkazy. Táto technika sa dnes buduje prevažne s cieľom vybudovania úvodného odkazového potenciálu.
nákup odkazov – uplatňuje sa väčšinou len v prípade, ak pre zlepšenie hodnotenia stránky už nie je iná možnosť, prípadne ak niektoré kľúčové slová nie je možné inak zamerať.
linkbaiting – cieľom tejto techniky je vytvoriť službu alebo zverejniť informáciu, ktorá motivuje prevádzkovateľov iných stránok, aby odkazovali na danú webovú stránku.
social bookmarking – technika alebo služba, ktorá umožňuje používateľom, aby si navzájom odporúčali zaujímavé články (odkazy). Klasifikácia zdrojov odkazov prebieha na základe tagov a vykonávajú ju samotní používatelia, čo môže byť pre celkové hodnotenie stránky oveľa užitočnejšie, ako keď ju hodnotia roboty. Nevýhodou tejto techniky je náchylnosť na podozrenie z korupcie.
public relation články – ide o napísanie a zverejnenie článku, ktorý obsahuje odkaz na určitú webovú stránku. Problém môže nastať v prípade, ak článok s rovnakým obsahom je zverejnený na viacerých stránkach, čo vyhľadávače pokladajú za duplicitný obsah, a preto ostatné stránky vyfiltrujú. Riešením je umiestňovať článok na každej stránke s pozmeneným obsahom, čo je z hľadiska obsahovej tvorby veľmi náročné.