Algoritmy vyhľadávačov sa viac spoliehajú na viditeľné on page faktory, pretože tie v skutočnosti reprezentujú to, čo používateľ na stránke vidí. Neviditeľné on page faktory sú tie, ktoré nie sú viditeľné pre návštevníka stránky. Súčasné vyhľadávače dávajú neviditeľným faktorom veľmi malý význam, pretože sú veľmi ľahko ovplyvniteľné bez toho, aby sa zmenil vzhľad samotnej stránky (spam sa tak dá na stránke dobre ukryť). V niektorých prípadoch, kedy je obsah stránky ukrytý pomocou CSS alebo inak, môže vyhľadávač považovať tento zámer za skrytý faktor a stránke znížiť hodnotenie, prípadne ju penalizovať.

Technické pravidlá SEO majú riešiť spôsob nakódovania a naprogramovania webovej stránky, aby vyhľadávače mohli indexovať ich obsah a aby ho čo najlepšie z hľadiska sémantiky pochopili. Z praktického hľadiska ide o určité pravidlá prístupnosti, pri dodržaní ktorých sú automaticky dodržané aj technické pravidlá SEO.