Používateľský vstup vo formulároch webovej stránky je možné zneužiť tak, že v rámci komentárov, návštevných kníh alebo príspevkov do diskusií sa vloží iný HTML obsah. Chybne napísaný kód HTML môže spôsobiť, že používateľ je presmerovaný na black hat obsah, prípadne na inú nežiadúcu webovú stránku. Výskyt black hat obsahu na webovej stránke môže poškodiť jej povesti rovnako ako z hľadiska samotných návštevníkov stránky, tak aj z hľadiska vyhľadávačov. Použitie presmerovania pomocou JavaScriptu môže navyše v algoritmu vyhľadávača vyvolať negatívne hodnotenie, čo môže viesť k penalizácii alebo ignorovaniu webovej stránky. Preto z hľadiska SEO je dôležité ošetriť HTML kód a odstrániť výskyt potenciálne nebezpečného obsahu. Buď je možné HTML prvky celkom zakázať alebo používateľský vstup upraviť tak, že sa odstránia tie HTML prvky a atribúty, ktoré by mohli byť potenciálne nebezpečné.

Niektoré webové stránky riešia tento problém použitím vlastného značkovacieho jazyka namiesto HTML.