CSS – Cascading Style Sheets – kaskádové štýly rozširujúce (X)HTML ako mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov

CTR – Click-Through-Rate – miera prekliku, ktorá predstavuje pomer kliknutí a zobrazení reklamy

HTML – Hypertext Markup Language – značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobrazovaných v internetovom prehliadači

HTTP – Hypertext Transfer Protocol – protokol definujúci požiadavky a odpovede medzi klientmi a servermi, primárna metóda prepravy informácií na WWW

IP - Internet Protocol - dátovo orientovaný komunikačný protokol sieťovej vrstvy používaný zdrojovým a cieľovým strojom na výmenu dát sieťou s prepínaním paketov

PPC - Pay Per Click - jeden zo spôsobov platenia za reklamu na internete (platba za klik)

SEF URL – Search Engine Friendly – "pekné" URL adresy, ktoré sú vhodné pre používateľov a vyhľadávače

SEM - Search Engine Marketing - "marketing postavený na vyhľadávačoch", resp. platená služba s cieľom zvýšenia počtu návštev web stránok

SEO - Search Engine Optimization - optimalizácia pre internetové vyhľadávače ako súbor techník na zlepšenie automatizovaného indexovania stránky v internetových vyhľadávačoch

SERP – Search Engine Result Page – stránka vyhľadávača s výsledkami vyhľadávania

SQL - Structured Query Language - počítačový jazyk na manipuláciu (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu dát, najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát

URL – Uniform Resource Locator – adresa lokácie na internete

XML – eXtensible Markup Language – rozšíriteľný značkovací jazyk, ktorý umožňuje jednoduché vytváranie konkrétnych značkovacích jazykov na rôzne účely a široké spektrum rôznych typov údajov

WAI – Web Accessibility Initiative – iniciatíva konzorcia W3C pre prístupnosť webových stránok

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines - jedny z celosvetovo najrešpektovanejších pravidiel pre tvorbu bezbariérových a prístupných webových stránok

W3C - World Wide Web Consortium - konzorcium produkujúce slobodné štandardy (odporúčania) pre World Wide Web